Privacybeleid

Dit privacy beleid regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: BV Apotheek De Witte, met maatschappelijke zetel te Markt 1 1730 Asse en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0453.306.239 (hierna: “BV Apotheek De Witte”).

Lees privacy beleid aandachtig. Het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze website www.apotheekdewitte.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van dit privacy beleid en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1: welke gegevens we over je verwerken

BV Apotheek De Witte kan je persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • door je registratie en gebruik van de website;
 • door mondeling of schriftelijk nalaten van je gegeven 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in volgende categorieën:

 • Categorie 1: via één van de invulformulieren op onze website: je naam en voornaam, je e-mailadres en eventueel andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
 • Categorie 2: via één van de invulformulieren in onze apotheek: je naam en voornaam, je e-mailadres en eventueel andere gegevens die je ons overmaakt;
 • Categorie 3: als je ons belt of mailt: je naam, je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;
 • Categorie 5: bij het aanmaken van klant na toezegging op een offerte: je facturatiegegevens (o.a. de naam van de zaakvoerder, e-mailadres, telefoonnummer en je ondernemingsnummer)
   •  

Aritkel 2: waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken

Algemene doeleinden

BV Apotheek De Witte zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Het kunnen beantwoorden van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 • Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door BV Apotheek De Witte zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij BV Apotheek De Witte. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de uitschrijflink in de mailing of door ons een eenvoudig verzoek te versturen via e-mail, telefoon of ons contactformulier
 • De levering van de door jou bestelde dienst met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waar je om verzocht heeft en voor de facturatie ervan waarvoor de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist;

Direct marketing

We gebruiken je persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als je een van onze bestaande klanten bent.

Je kan je toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat je daarvoor een reden moet geven. Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een uitschrijflink onderaan in elke mail.

Artikel 3 Hoe we je persoonsgegevens delen met derden

Wanneer

In bepaalde omstandigheden moeten wij je gegevens delen met derden:

 • Overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving;
 • Financiële instellingen;
 • Verzekeringsinstellingen;
 • Freelancers;
 • Flexmail.

Derden buiten de Europese Ruimte

We delen je persoonsgegevens met een beperkt aantal derde dienstverleners die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, meer bepaald Flexmail en onze freelancers. Om een adequaat niveau van bescherming van je persoonsgegevens te garanderen, zorgen wij bij elke doorgifte voor gepaste veiligheidsmaatregelen. Als zodanig maken we gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Daarnaast sluiten wij verwerkersovereenkomsten met al onze freelancers.

Stopzetting

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Artikel 4: hoe lang we jouw gegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

 • Je facturatiegegevens bewaren we om wettelijke redenen minstens 10 jaar na de laatste factuurdatum;
 • Contactgegevens van cliënten bewaren we zolang de klantrelatie wordt behouden en tot 5 jaar na afloop daarvan, omwille van de continuïteit van de onderneming.

Artikel 5: je rechten

 • Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken.
 • Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Je hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen.
 • Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven.
 • Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van je keuze.
 • Voor zover onze verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail, per post naar Markt 1 1730 Asse of via een invulformulier op onze website.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6: hoe we je persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. Zo zijn al onze systemen slechts voor bepaalde personen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.

In geen geval kan BV Apotheek De Witte aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.